ผู้นำจับถูก VS ผู้นำจับผิด

การจะทำงานใด ๆ ให้สำเร็จได้นั้น ผู้นำโดยลำพังอาจไม่สามารถทำได้ ผู้นำต้องมีเพื่อนร่วมงาน ทีมงานที่ดี มีศักยภาพคอยสนับสนุน ผู้นำจึงรู้ถึงความสำคัญกับการพัฒนาทีมงานตนเอง โดยปกติจะเริ่มจากดูว่างานที่ทีมงานต้องรับผิดชอบนั้นควรต้องมีทักษะอะไรบ้าง และเมื่อดูแล้วทีมงานยังขาดทักษะไหนอยู่บ้าง หรืออาจจะเห็นว่ายังมีส่วนไหนที่ยังทำได้ไม่ดี ก็จะพยายามพัฒนาทักษะในด้านนั้น ๆ เป็นการมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะให้กับทีมงานเพื่อปิดจุดอ่อน ปิดจุดด้อย

อีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาทีมงาน คือการที่ผู้นำที่มุ่งเน้นการสร้างขวัญกำลังใจ ผู้นำที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีจุดแข็งมีข้อดีอยู่อย่างมากมาย เป็นผู้นำเชิงบวก การเป็นผู้นำเชิงบวกมุ่งเน้นหาจุดแข็ง หาข้อดีของทีมงาน ดูจากสิ่งที่มีอยู่และพยายามที่จะขยายผลจากจุดแข็งที่มีอยู่ ชวนกันร่วมคิดว่าจะนำจุดแข็ง จุดเด่นดังกล่าวมาเพิ่มมูลค่า คุณค่าให้กับงาน สินค้า หรือบริการทำกำลังทำอยู่ จะนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไร

การเป็นผู้นำเชิงบวก ผู้นำจับถูก ไม่ได้เป็นกันง่าย ๆ เป็นการฝืนธรรมชาติ เราต้องเริ่มจากการที่เราตระหนักรู้ถึงโอกาส เพราะในความเป็นจริงแล้ว ท่ามกลางปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นั้น มีเรื่องดี ๆ อยู่อย่างมากมาย เพียงเพราะเราอาจไม่ได้ตั้งใจที่จะมองหา และโดยปกติแล้วธรรมชาติของมนุษย์ เรามักจะสังเกตเห็นข้อบกพร่อง จุดด้อยได้อย่างง่ายดาย เราถูกฝึกมาให้แก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่เรียนหนังสือในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และในการจะแก้ปัญหา ขั้นตอนแรก ๆ ก็คือหาให้เจอว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ปัญหาคืออะไร มนุษย์เราจึงถูกฝึกมาให้หาปัญหา หาข้อบกพร่อง โดยไม่รู้ตัวเราถูกฝึกให้เป็นผู้นำที่เน้นการจับผิด

เราจะทราบจุดแข็งของตนเอง ทีมงานได้อย่างไร

สำหรับท่านที่ต้องการเป็นผู้นำจับถูก เพื่อพัฒนาจากจุดแข็ง จากโอกาส จากสิ่งที่มีอยู่ สามารถเริ่มได้จาก 4 ขั้นตอนดังนี้

เริ่มต้นจากผู้นำ กรอบความคิดที่เชื่อว่าทุกคนมีข้อดีอยู่

ผู้นำสามารถเริ่มจากการสังเกต ความสามารถ ของทีมงาน

ผู้นำหาโอกาสที่จะพูดคุยกับทีมงาน เพื่อทราบ ทักษะพิเศษ

ค้นหาจุดแข็ง โดยให้ทีมงานได้ใช้เครื่องมือสำรวจประเมินตนเอง

ประโยชน์จากการเป็นผู้นำจับถูก ผู้นำเชิงบวก

เราควรจะเสริมต่อยอดจุดแข็ง ให้เด่นชัดมากขึ้น โดยตัวอย่างการดำเนินการมีดังนี้

แลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง

สนับสนุนให้ทำสิ่งที่เขาชอบ อาจเป็นลักษณะกิจกรรมกลุ่ม

สนับสนุนให้พัฒนาทักษะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ท้าทายทีมงานให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

Positive Leadership

เหมาะสำหรับ ใคร? องค์กรแบบไหน

การพัฒนาองค์กรเชิงบวก การเป็นผู้นำจับถูก การเป็นผู้นำเชิงบวกใช้ได้กับองค์กรทุกขนาด ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ องค์กรไม่แสวงผลกำไร สังคม ชุมชน รวมถึงภายในครอบครัวซึ่งเป็นสังคมขนาดเล็กที่สุด ตัวอย่างเครื่องมือสำรวจตนเอง VIA Character Strengths เป็นแนวทางการประเมินบุคลิกภาพในสายจิตวิทยาบวก Positive Psychology เน้นการประเมินคนในมิติเชิงบวก โดยมีแนวคิดพื้นฐานว่าทุกคนมีคุณค่าและความหมายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในแบบของตัวเอง ซึ่งคุณค่าและความหมายดังกล่าวส่งผลให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยเฉพาะด้านของบุคคล ที่แสดงออกผ่านความรู้สึก ความคิด และการกระทำ

VIA Character Strengths เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (Positive organizational) โดยปรับเปลี่ยนตั้งแต่รากฐานการทำงานระหว่างคนในองค์กร โดยนำเอาคุณสมบัติที่เป็นจุดแข็งของคนในองค์กรมาขยายผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

Boost Confidence
(เพิ่มความมั่นใจ)

Increase Happiness
(เพิ่มความสุข)

Strengthen Relationships
(กระชับความสัมพันธ์)

Manage Problems
(จัดการปัญหา)

Reduce Stress
(ลดความตึงเครียด)

Accomplish Goals
(บรรลุเป้าหมาย)

Build Meaning and Purpose
(สร้างความหมายและเป้าหมาย)

Improve Work Performance
(ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน)

แผนที่ :

ข้อมูลการติดต่อเรา :

บริษัท ห้องปฏิบัติการทางสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

399 เพชรเกษม 94
บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพฯ 10160

Social Lab (Thailand) Co., Ltd.

399 Phetkasem 94, Bangkhaenuea, Bangkhae, BKK 10160​

+66(0)8-9692-4444

E-mail: hudom@yahoo.com

VIAStrengths :