SocialLab1_coverNews
News1-Thaipublica
News2-bangkokbiznews
previous arrow
next arrow
Slider

EP.4 : SOAR แบบต้นฉบับ

SOAR Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ โดยเน้นไปที่การพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งขององค์กร และเน้นไปที่การมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ของคนในองค์กรทุกระดับ โดย SOAR พัฒนามาจากหลักการของ Appreciative Inquiry ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้กับการพัฒนาองค์กร (organization development: OD)

Read More

EP.3 : จากการพัฒนาองค์กร (Organization development) สู่การกำเนิดของ SOAR

SOAR Analysis นั้นพัฒนามาจากหลักการของ Appreciative Inquiry โดยรากฐานของวิชา Appreciative Inquiry (AI) นั้นถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้กับการพัฒนาองค์กร (organization development หรือเรียกชื่อย่อกันว่า OD) ที่เป็นการพัฒนาองค์กรเชิงบวก โดยเน้นไปที่การค้นหาสมรรถนะหลักเชิงบวกขององค์กร (positive core) เพื่อนำมาขยายผลและสร้างประโยชน์ให้องค์กร

Read More

EP.2 ความแตกต่างระหว่าง SOAR กับ SWOT

SWOT นั้นมีไว้เพื่อทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน แต่หากจะทำออกมาเป็นกลยุทธ์ จะต้องนำ SWOT ไปเข้าตาราง TOWS Matrix ซึ่งจาก TOWS Matrix จะได้กลยุทธ์ออกมา 4 รูปแบบคือ กลยุทธ์เชิงรุก, กลยุทธ์เชิงแก้ไข, กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับ ส่วน SOAR Analysis นั้นโฟกัสไปที่การทำกลยุทธ์เชิงรุก จึงเน้นไปที่ตัว SO strategy (กลยุทธ์เชิงรุก) เป็นหลัก 

Read More

EP.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการทำยุทธศาสตร์ กับ SOAR Anlysis

SOAR Anlysis ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ดังนั้นกระบวนการหรือขั้นตอนในการทำ SOAR Anlysis จึงต้องเริ่มจากกำหนดเป้าหมาย (ends) เป็นอันดับแรก จากนั้นก็มาสำรวจถึงทรัพยากร (means) โดย SOAR จะเน้นไปที่ทรัพยากรดีๆที่เรามีอยู่ จากนั้นจึงค่อยมากำหนดวิธีการ (ways) ว่าเมื่อเรามีเป้าหมายแบบนี้ เรามีทรัพยากรแบบนี้ เราควรจะใช้วิธีการใดในการไปถึงเป้าหมาย

Read More

 

Sun-light

สร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กรด้วย OKRs

คำว่า วิสัยทัศน์ มาจากการสมาสคำสองคำคือคำว่า วิสัย กับคำว่า ทัศน์
วิสัย หมายถึง ความสามารถหรือขอบเขต
ส่วนคำว่า ทัศน์ หมายถึง การเห็น เมื่อสองคำนี้มารวมกันเป็นคำว่า
วิสัยทัศน์ จึงหมายถึง ความสามารถในการมองเห็น หรือขอบเขตที่สามารถมองเห็นได้​
ikigai02

IKIGAI Organization ชีวิตจริงไม่เหมือนทฤษฏี

อิคิไก คือ อะไรบางอย่างที่เราไปให้ความหมายมันว่ามันสำคัญกับชีวิตของเรา
ดังนั้นถ้าเราลองแยกองค์ประกอบตามความหมายนี้ ก็จะพบคีย์เวิร์ดที่สำคัญ
ซึ่งได้แก่ อะไรบางอย่าง, ตัวเรา, การให้ความหมาย, สำคัญ และชีวิต 
Chicago-Building

IMAGINE CHICAGO สู่ IMAGINE THAILAND

Imagine Chicago เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานมา
ตั้งแต่ปี 1992 ก่อตั้งโดย Bliss Browne โดยการรวมเอาพลเมือง
ที่หลากหลายของชิคาโก มาร่วมกันจินตนาการถึงเมืองชิคาโกในฝัน
OD-organization-development

ทำไมจะต้องพัฒนาองค์กร Why OD ?

ทำไมจะต้องพัฒนาองค์กรผมว่าคำถามนี้คล้ายๆ กับคำถามที่ว่า
ทำไมจะต้องเปลี่ยนให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย ผมมีเรื่องจะเล่าให้คุณผู้อ่านฟังครับ
ด้วยทฤษฎีกบต้ม ของ Tichyand Sherman 

VIDEO

Play Video

OUR NETWORK

OUR CLIENTS

Peter-Senge
Systems thinking is a discipline for seeing wholes. It is a framework for seeing interrelationships rather than things, for seeing ‘patterns of change’ rather than static ‘snapshots.’

    Peter M. Senge

Imagine Thailand Movement 

การขับเคลื่อนสังคมไทย เพื่อร่วมสร้างสังคมไทย เยาวชนไทยที่ทุกคนต้องการเห็น…
ปัญหา ความท้าทาย ที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

เป็นปัญหาที่ซับซ้อน…ปัญหาเชิงระบบ…
ที่ไม่อาจมีผู้ใดผู้หนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
สามารถแก้ไขได้เพียงลำพัง…

Imagine Thailand Movement เราเป็น platform ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
ให้ผู้ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง ได้มาร่วมเรียนรู้และทดลองทำงาน
เพื่อออกแบบอนาคตไปด้วยกัน และร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ…
โดยการสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การขับเคลื่อนสังคม ร่วมกันหาทางออกสำหรับประเด็นที่ซับซ้อน ปัญหาเชิงระบบ เพื่อสังคมไทยที่ทุกคนต้องการ…
มุ่งหวังเกิดเป็นพลังร่วม เกิด Social Movements…การขับเคลื่อนสังคม…
รวมถึงการสื่อสารสังคม เพื่อการขับเคลื่อนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง…
Imagine Thailand Movement… คุณคือหนึ่งกำลังสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
“คุณต้องการเห็นสังคมไทย ประเทศไทย เยาวชนไทยเป็นอย่างไร?”