ทีมงานในดวงใจ ทีมงานศักยภาพสูง

photo-team

ทีมงานในดวงใจ ทีมงานศักยภาพสูง คุณภาพสูง High Performing Team

      จากการที่ผมได้มีโอกาสทำงานกับผู้นำในหลากหลายบริบท และแม้ว่าจะเป้าหมายที่ต่างกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผู้นำที่ผมทำงานด้วยมักจะปรึกษากับผม คือเรื่องของทีมงาน การสร้างทีม ปัญหาการทำงานระหว่างทีมงาน การทำงานร่วมกันกับทีมงาน และปราถนาที่จะสร้างทีมงาน ให้เป็นทีมงานศักยภาพสูง คุณภาพสูง High Performing Team ทีมงานในดวงใจ ผู้นำในดวงใจ

      ผมจึงอยากจะเขียนถึงวันนี้คือเรื่องคุณลักษณะที่สำคัญทีมงานในดวงใจ ทีมงานศักยภาพสูง คุณภาพสูง คือทีมที่ประสบความสำเร็จ มีความรับผิดชอบสูง มีอิสระในการทำงาน สมาชิกในทีมมีความสามารถสูง มีทักษะความเป็นผู้นำ การเป็นผู้นำในตนเอง ได้รับความไว้วางใจ เชื่อถือ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถนำและขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพ(สูง)อื่น ๆ ได้อีกด้วย เป็นผู้นำในดวงใจ ที่เป็นสมาชิกในทีมงานศักยภาพสูง

      การทำงานของทีมงานศักยภาพสูง คุณภาพสูง อาจเปรียบได้เหมือนทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตร ที่ประกอบด้วยนักวิ่งศักยภาพสูง วิ่งได้เร็วทุกคน ทุกคนเป็นผู้นำในตนเอง หากแต่การแพ้ชนะในการแข่งขันวิ่งพลัด 4X100 เมตรนั้นมิได้เพียงขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล หากแต่ขึ้นอยู่กับเทคนิคการวางตัวนักวิ่งในแต่ละไม้ ลู่วิ่งและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือคุณภาพของการส่งไม้ต่อให้กันกับเพื่อนร่วมทีมแต่ละช่วง เพราะถ้าหากส่งไม้ได้ไม่ดี ไม่มีคุณภาพ ก็อาจเสียเวลา หรืออาจถึงขั้นแพ้การแข่งขันได้ และการส่งไม้ต่อกันอย่างมีคุณภาพนั่นคือการประสานงาน ส่งต่องานกัน สมาชิกในทีมแต่ละคน ทำงานโดยมีเป้าหมายของตนคือ นอกเหนือจากโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด วิ่งให้เร็วที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดแล้ว อีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญคือส่งมอบงานที่ดีที่สุด มีคุณภาพให้เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถทำงานต่อได้อย่างดี มิได้ทำเพียงแค่วิ่งให้เร็วที่สุดหรือทำงานในส่วนของตนเองให้เสร็จเท่านั้น

มองเห็นภาพใหญ่ เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่
Ability to see the Big Picture…
ความสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ตามเป้าหมาย
Ability to meet Dead Line…
ริเริ่มงานได้ด้วยตนเอง กระตือรือร้น
Be a Self-starter…
ใส่ใจ สนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
Ability to Learn to Unlearn…
ทักษะการสื่อสาร
Communication Skills…
กล้าที่จะยอมรับเมื่อผิดพลาด มีความสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด
Ability to accept and learn from mistake…

คุณสมบัติที่สำคัญของทีมงานในดวงใจ ทีมงานคุณภาพนั้น พอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มองเห็นภาพใหญ่ เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ Ability to see the Big Picture

เข้าใจความคาดหวัง เข้าใจเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ เข้าใจงานความรับผิดชอบที่รับมาตั้งแต่เริ่มกระบวนการ จนสำเร็จลุล่วงให้ได้ด้วยดี สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ เห็นความเชื่อมโยงของงานต่าง ๆ

 

2. ความสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ตามเป้าหมาย Ability to meet Dead Line

มีทักษะในการจัดการเวลาที่ดี มีความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการเป็นสมาชิกในทีมงานคุณภาพ
ที่จะประสบความสำเร็จ ความน่าเชื่อถือนั้นมาจากชื่อเสียงและพฤติกรรม โดยมีเป้าหมายมิใช่เพียงแค่งานเสร็จ

 

3. ริเริ่มงานได้ด้วยตนเอง กระตือรือร้น โดยไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งงาน Be a Self-starter

มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรและมีระเบียบวินัยในตัวเอง เดินหน้าด้วยตนเอง มุ่งพัฒนางานที่ทำที่รับผิดชอบให้ดีขึ้นด้วยตนเองเสมอ
สามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้นำในสถานการณ์ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทีมงานโดยรวม

 

4. ใส่ใจ สนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ Ability to Learn to Unlearn

รู้เสมอว่าตนเองไม่ได้รู้ทุกเรื่อง กระหายใคร่รู้ในทุก ๆ เรื่อง โดยมักจะ “ตั้งคำถาม” เพื่อให้เข้าใจในงานที่รับมา
ทราบและเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และคุณค่าในงานที่ทำ

 

5. ทักษะการสื่อสาร Communication Skills

ทักษะการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการทำงานในทีมศักยภาพสูง ตระหนักรู้เสมอว่าการสื่อสารคือ
สิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งทักษะการพูดและการเขียน นำเสนอแนวคิด สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
และทักษะการสื่อสารอันยอดเยี่ยมคือการเป็น “ผู้ฟังที่ดี” ฟังและจับใจความให้ดี เข้าใจความต้องการ เป้าหมาย
สิ่งที่เพื่อนร่วมทีม หรือผู้อื่นคาดหวัง

 

6. กล้าที่จะยอมรับเมื่อผิดพลาด มีความสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด
Ability to accept and learn from mistakes

ทักษะเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ยาก แต่การที่คนเรามีความเชื่อมั่นว่าตนเองเก่ง ตนเองรู้เรื่องที่กำลังทำอยู่ก็มักจะพลาดโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง โดยเมื่อมีข้อบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึง หรือเมื่อพูดถึงก็เชื่อว่าข้อผิดพลาดนั้น ๆ
เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ มิใช่จากตนเอง จะมีข้ออ้างเสมอ การเรียนรู้จากความสำเร็จเป็นสิ่งที่ดี หากสิ่งที่สำคัญกว่าคือการเรียนรู้
จากสิ่งที่ผิดพลาด การเรียนรู้จากการกล้าลงมือทำและไม่กลัวที่จะผิดพลาด กล้าที่จะลงมือทำและกล้าที่จะยอมรับคำแนะนำ
ปรับปรุงการทำงานเมื่อเกิดความผิดพลาด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงคือสิ่งที่สำคัญ

Dr-Udom-Sociallabthailand
Writer Profile
Udom Hongchatkul, Ph.D.
Founder & CEO Social Lab Thailand

Leave a Comment