ABOUT

VISION

เราเชื่อในศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ โดยการสร้างการตระหนักรู้ เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ เห็นความสลับซับซ้อนของประเด็นปัญหา ความท้าทาย และเห็นระบบที่สมบูรณ์ขึ้น เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากคน และคนเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ไม่ใช่ระบบหรือเครื่องจักร

SOCIAL LAB THAILAND

สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า VUCA World ซึ่งมาจากคำว่า ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความกำกวม (Ambiguity) โดยรวมแล้วหมายถึงเป็นสภาวะที่ยากต่อการคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้น การบริหารจัดการองค์กรในแบบเดิมที่เน้นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่แน่นอน การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดโดยผู้นำ การเคร่งครัดต่อระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนด หรืออื่นๆอาจจะทำให้องค์กรไม่สามารถตอบสนองต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากมีองค์กรและหน่วยงานหลายแห่งต้องปิดตัวลง เนื่องจากการดำเนินการขององค์กรไม่สอคล้องต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การที่จะทำให้องค์กรสามารถอยู่ใน VUCA World ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือองค์กรจะต้องตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยความสำเร็จของการสร้างการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในเวลารวดเร็ว ก็ด้วยความร่วมมือของผู้นำทุกฝ่าย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันเรียนรู้และเข้าใจความท้าทาย ตระหนักรู้ถึงระบบที่สมบูรณ์มากขึ้น ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ร่วมกันออกแบบ และวางแผนการทำงานร่วมกัน

Social Lab คือนวัตกรรมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
โดยการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย (Safe Space) เพื่อการปฏิบัติการร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมาย ออกแบบ วางแผนการทำงานร่วมกัน รวมถึงไปร่วมกันทดลองขับเคลื่อน
และนำผลการทดลองดังกล่าว กลับมาร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการ  Social lab จะได้คือ
ทักษะการเป็นผู้นำ การรับฟัง การทำงานร่วมกัน รวมถึงตัวแบบที่สามารถนำไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้จริง

OUR TEAM

Dr-Udom-Sociallabthailand

Udom Hongchatikul Ph.D.
Founder & CEO

Panat-Sociallabthailand

Panat Neramittagaphong
Project Manager

CONTRIBUTOR

Pinyo Rattanaphan

Pinyo Rattanaphan Ph.D.
Consulting Partner

Nipat-Chaiworramukkul

Nipat Chaiworamukkun
Consulting Partner

Theprid-Sinamngen

Theprit senamngen
Consulting Partner

OUR NETWORK