การจัดการความขัดแย้ง…ผู้นำเชิงระบบ การคิดเชิงระบบ

ในโลกปัจจุบันได้เกิดความท้าทาย ความขัดแย้งอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นระหว่างประเทศ หรือภายในประเทศ เรื่องความเหลื่อมล้ำ ความยากจน การเข้าถึงทรัพยากร ประเด็นเรื่องความเที่ยงธรรม ความยุติธรรม ความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์กับเรื่องของประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ความเชื่อ

 

กับความจริงที่ว่าการสื่อสารคือเรื่องที่สำคัญ ภาษา เป็นหนึ่งนวัตกรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ สืบทอดประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ความรู้ วิวัฒนาการต่างๆ ที่มีมา

 

เป็นความท้าทายเสมอสำหรับคนต่างเผ่า ต่างเชื้อ ต่างชาติ ต่างภาษา ที่จะเข้าใจ เข้าถึงอย่างลึกซึ้งในความแตกต่างหลากหลายนั้นๆ แม้จะไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร แต่ด้วยหัวใจ ด้วยความเป็นมนุษย์ ที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในความเป็นมนุษย์ ด้วยท่าที ท่าทางการแสดงออกด้วยความเคารพในความแตกต่าง หลากหลายด้วยหัวใจ ความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้น และก็จะเปิดโอกาสให้เกิดความเข้าใจกันได้ แม้จะใช้ภาษาที่ต่างกัน

 

The way you show up makes the whole difference. Show up & Do things with your heart, with your love…

 

การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยความรัก ความเอื้ออาทร

ด้วยท่าที ท่าทางการแสดงออกด้วยความเคารพในความแตกต่าง หลากหลายด้วยหัวใจ

 

 

Compassionate Systems Leadership.

Systems Change with OUR hearts, with Love and Care.

 

Collective Leadership for Collective Impact.

Co-Creating Culture of Collaboration.


Dr-Udom-Sociallabthailand

Writer Profile
Udom Hongchatkul, Ph.D.
Founder & CEO Social Lab Thailand