สังคมไทยกับวิกฤตเรื่องความเชื่อใจ วิกฤตศรัทธา

 

การพัฒนาประเทศไทย เพื่อให้หลุดพ้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ คอร์รัปชั่น ความขัดแย้งต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก และเนื่องจากการปฏิรูปประเทศไม่สามารถทำไปพร้อม ๆ กันได้ในคราวเดียวในทุกมิติ สิ่งที่ควรปฏิรูปเป็นอย่างแรกในประเทศคือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในที่นี้มิใช่เรื่องของการปฏิรูปแก้รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือตัวระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือกระบวนการตรวจสอบ การทำงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมต่าง ๆ

วิกฤตศรัทธาที่มิได้มีใครเป็นผู้ก่อ เรื่องระบบอำนวยความยุติธรรม ผู้นำ เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา ศาลตุลาการ ผู้รู้ กูรู ที่ปรึกษาต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น สั่งสมให้เกิดวิกฤตเรื่องความเชื่อใจ วิกฤตศรัทธา ตอกย้ำเรื่องดังกล่าว

ผู้ที่รักษากฎหมาย ผู้นำ ผู้รู้ด้านกฎหมาย ผู้ที่ต้องทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมความดีงามของสังคม มิได้ทำหน้าที่ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ขาดซึ่งความไว้วางใจจากสังคม

การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์มีเครื่องมือทางสังคมที่เรียบง่ายแต่มีพลัง สร้างความเชื่อมั่น โปร่งใส สร้างศรัทธา สร้างกลุ่ม สร้างสังคม ผ่านระบบ PGS (Participatory Guarantee System) ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมโดยผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 

จะดีกว่านี้หากคนไทย คนในสังคมไทยจะถามคำถาม What if…จะเป็นอย่างไร ถ้า…

What if…จะเป็นอย่างไร ถ้า…หากระบบยุติธรรมจะมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้เสียในสังคม ร่วมกันสร้างระบบ Social PGS…Social Participatory Guarantee System ระบบรับรองสังคมแบบมีส่วนร่วม ในกระบวนการยุติธรรม

 

ปฏิรูปประเทศไทยคือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

หวังว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

 

ชวนร่วมกันติดตามต่อครับ

เผยผลสอบ “วิชา มหาคุณ” พบ คดีบอส อยู่วิทยา เป็นขบวนการดำเนินคดีเชื่อได้ว่าสมคบคิดกันอย่างเป็นระบบ

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2331108

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1978131/finding-indication-of-

intention-to-kill-in-boss-hit-and-run-case

https://mgronline.com/crime/detail/9630000089671


Dr-Udom-Sociallabthailand

Writer Profile
Udom Hongchatkul, Ph.D.
Founder & CEO Social Lab Thailand